Muro . Stem Arquitectes

Les Portes de Collserola . Bellesguard


Carles Muro . Stem Arquitectes . Les Portes de Collserola

.proposem una nova manera d'aproximar-se a collserola, com un tast, però des de l'experimentació
EL PORTAL DE L'EXPERIÈNCIA PER A LA CIUTAT
.posarem els recursos del barri al servei de la ciutat, a través
de la infiltració de collserola
LA PORTA DE BELLESGUARD, CONTINUITAT DEL CARRER
MUNTANER
.el carrer muntaner com a connexió possible entre mar i
muntanya, el que indueix a una possible progressiva i selectiva
pacificació peatonal
.mirant més enllà dels límits de la porta podem entendre les
possibilitats d'implicació del barri: de la torre de collserola a la
plaça joaquim folguera i entre la via augusta i l'avinguda del
tibidabo
L'OROGRAFIA DE COLLSEROLA S'ACOSTA A LA CIUTAT
.al voltant del cementiri de sant gervasi, es produeix una
màxima proximitat entre collserola i la ronda de dalt
.la proximitat del relleu incita a saltar cap a la ciutat

EL POTENCIAL DE L'ÀMBIT
.els recursos existents permeten pensar en una cadena de
valor centrada al voltant del coneixement i l'experiència:
escolars, universitaris, cultural-educatius (cosmocaixa),
tecnosanitaris, fundacions (inclusió social i educació especial),
patrimonials...
.per la seva dimensió podem pensar en un campus o districte
de l'experiència
.la bona accessibilitat amb transport públic reforça aquesta
possibilitat
OPORTUNITATS DELS VERDS I EL SÒL PÚBLIC
.en superposar els verds existents, amb els verds normatius i el
sòl públic, descobrim una possible llengua verda que comuniqui
la ronda de dalt amb la plaça de la bonanova, i per tant des de
collserola ja només caldrà saltar la ronda
.per a aconseguir la continuitat caldrà fer alguns reajustos dels
sistemes, desplaçant els habitatges dotacionals a l'equipament
de reciclatge, i desplaçant aquest al cobriment de la ronda

LA CONSTRUCCIÓ DE LA LLENGUA VERDA
.cobrint la ronda al voltant del cementiri de sant gervasi podem estirar el paisatge de collserola
fins la bonanova
.en cobrir la ronda apareix l'oportunitat de construir un equipament doble
.amb la llengua verda podem recuperar la seqüència de paisatges de sec a humit fins el
paisatge de riera i donar continuitat fins més enllà del passeig de sant gervasi, així com
recuperar l'aigua de pluja per escorrentia d'aquesta llengua verda
PROJECTES DERIVATS
.cobriment de la ronda: centre d'experimentació del parc i equipament reciclatge (per trasllat
de l'equipament existent)
.trasllat dels futurs habitatges dotacionals
.extensió dels jardins de bellesguard i recuperació de la cisterna
.accés a la llengua verda des del passeig de sant gervasi i permeabilitat cap a l'estació del
putxet
.pacificació del viari perifèric i transversal de la llengua verda
EL PORTAL DE L'EXPERIÈNCIA: COLLSEROLA COMENÇA A LA BONANOVA
.al portal de l'experiència s'hi implicaran, les fundacions, les escoles, les univesitats, els
equipaments tecnosanitaris, i fins el cosmocaixa
.basats en la innovació social proposem: lleure, salut, esport i divulgació científica, sempre
des de l'experimentació, dels sentits, que serà la base d'aquest tast de collserola
.extendrem la continuitat i els recorreguts peatonals fins a buscar la complicitat màxima dels
recursos, generant espais de relació entre veïns, usuaris i ciutadans
.el portal de l'experiència serà un espai de civilitat
PER LA MOBILITAT PEATONAL
-per la seva posició i la seva topografia la porta de bellesguard és una porta bàsicament de
baixada i de retorn a la ciutat
.apostem pel transport públic com a garantia d'una millor i més comfortable mobilitat peatonal,
i a la vegada contribuint a reduir la petjada ecològica
-arribarem al passeig de les aigües des dels funiculars de vallvidrera i tibidado (nou baixador)
amb el tramvia blau, i després tot baixant per la llengua verda, farem cap a la plaça de la
bonanova, des d'on recuperarem el transport públic, amb la nova estació de mandri, la del
tibidabo o la del putxet
-de pujada recuperarem el camí peatonal fins el cementiri de sant gervasi i després fins el
passeig de les aigües
-proposem extendre aquesta mirada, a tot el conjunt de les portes de collserola: portes
d'entrada on hi arriba el transport públic o el teixit urbà, i portes de sortida o retorn a través de
recorreguts per l'espai vegetal


Autors: STEM arquitectes SCP: Esteve Aymerich, Inés de Rivera, Ton Salvadó, Carles Muro

Col·laboradors: Albert Bestard, Robert Mas, Laia Monterde, Sergi Saladie, Marta Vallès, Clàudia Vallvé, Marc Laguna, Miquel Marine


0 comentarios :

Publicar un comentario