KSARK

Mixed Towers . Stockholm


KSARK

K + S förslag Mixed Cubes -Mixed Use bygger på att tillföra kompletterande programinnehåll och nya kvalitéer till den framväxande stadsdelen Liljeholmen genom att skapa nya innovativa program, rekreativa grönytor och vattennära spännande "tillfällig arkitektur".Förslaget visar hur stadens rumsliga struktur fungerar och hur en ny helhet kan skapas med tydliga stadskvalitéer och aktiva levande stadsrum.
Kvarteret innehåller en strukturell och arkitektonisk blandning som utgår från programkravet att kvarteret skall gå att etappindelas och delas upp i separata byggrätter för olika byggherrar. Den skalmässiga hanteringen av högre och lägre byggnadsdelar syftar till att uttrycka det specifika läget vid stadens viktiga vattenrum och hantera närheten till riksintresset Stockholms innerstad. Den upplevelsemässiga tätheten från malmarna kan expandera över Liljeholmsbron och koppla projektet tydligt till innerstaden, både genom arkitektur, uttryck och innehåll.

Bebyggelsen är artikulerad i skala och uppbruten genom att uttrycka en organisation i mindre komponenter. Kajhusen har en indelning om 5-6 våningskuber vertikalt staplade samt uppdelade i två huvudvolymer. De vertikalt staplade volymerna skapar djup i siluetten och en tredimensionell läsning. Kajhusen har sin tyngdpunkt inåt gården och trappar ned utåt omgivningen.
Ett ljust parkstadsrum skapas i kvarteret genom dess stora skala - det uppdaterade storgårdskvarteret. Vi har förvaltat möjligheten till att skapa ett torg - en park - som är offentlig och tillgänglig för alla. Med gynnsamma dagsljus- och solförhållanden. Genomgående lokaler och verksamheter är placerade mot omgivande gator och passerande stråk, med entréer åt både gata och park. Genom ett finmaskigt nät av rörelsestråk, passager och lokaler.
Projektet förvaltar närheten till stadens vattenrum och stadsdelens historiska industribakgrund. Den robusta och tillåtande kajen är en egen och unik karaktär som expanderas som sammanbindande yta och kontinuerligt element i projektet, över hela tomten. Volymerna ställs konceptuellt ned lätt på golvet med stor visuell kontinuitet ut mot viken. Kvarterets offentliga ytor får en förlängning i landskapspontoner som rymmer aktivitets- och grönytor som kompletterar dagens innehåll.

År: 2013
Team: Stefan Sjöberg, Ola Kjellander, Axel Freij, Pontus Nilsson, Kamil Szczesny


0 comentarios :

Publicar un comentario