CAVAA

Vil·la Urània . Barcelona


CAVAA

El concurs plantejava la construcció d’un edifici amb diferents usos; en un espai obert a la Via Augusta de Barcelona, on hi ha una antiga casa que el seu propietari va deixar en herència a l’ajuntament de Barcelona per a fins socials i educatius.

L’ENTORN COM A MODEL
El barri del Farró presenta una estructura urbana conformada per carrers estrets i petits eixamplaments amb ús prioritari per el vianant. D’entre l’entramat de carrers que configuren aquesta àrea, el carrer Saragossa es caracteritza per connectar de nord a sud el barri i per mantenir dins la seva estructura dos passatges que recorden agrupacions urbanes d’altres èpoques. Aquestes estructures lliguen amb el solar del present concurs i amb el passat de la Vil·la Urània. Per aquest motiu es preveu transformar el pas per la Vil·la en un nou passatge, La Plaça Urània. D’aquesta manera, la proposta es desenvolupa prenent com a model per a desenvolupar el nou espai públic aquestes estructures properes, que reuneixen unes característiques ambientals que les converteixen en uns racons de gran qualitat urbana. Aquest serà el punt de partida de la proposta.
LES RELACIONS AMB L’ENTORN
Respecte la configuració de l’espai exterior, i sempre tenint com a model l’estructura de passatges propera es prenen les següents premisses:
Continuïtat amb l’entramat urbà. Comunicar còmodament el carrer Saragossa i la Via Augusta, sense canvis de cotes pronunciats i a partir de plans inclinats inferiors al 6%, creant un nou passatge, que és alhora un nou espai públic, amb una amplada de 16.40 metres a la mateixa cota.
Vil·la Urània és espai públic. Entendre que la Vil·la forma part d’aquesta plaça, convertint-la en un espai de relació a cota de carrer, completament accessible, sense rampes d’accés. Aquesta voluntat es materialitza rebaixant la cota del forjat de planta baixa a la cota del nivell del carrer.
Un edifici compacte. Reduir l’amplada de l’equipament respecte als criteris inicials que marcaven les bases del concurs, garantint així un espai de pas entre els dos edificis (el nou i l’existent) de 4,5 metres. La major compacitat del volum, alhora aconseguirà una important reducció del seu impacte ecològic.

LA VIL·LA URÀNIA
S’aposta perquè l’interior de la Vil·la es configuri com un únic espai diàfan, amb grades en els seus extrems que permetin enllaçar i mantenir tots els elements exteriors -escales, terrasses i porxos- que són els que aporten més singularitat al conjunt. D’aquesta manera es manté intacta la imatge exterior de la casa i es conserva la seva memòria, malgrat que el seu interior s’adapti als nous requeriments. A més a més, es planteja que l’antiga edificació es converteixi en un punt singular i d’atracció al barri, preveient que la nova coberta sigui una gran lluerna de vidre, que permetrà una relació visual directa entre els dos nous espais dotacionals. Un nou observatori cap al cel que recordi la relació de la vil.la amb l’astrologia i en especial en record a la figura de l’astròleg Josep Comas.
EL NOU EQUIPAMENT
L’edifici principal s’ubicarà annexionat a la mitgera nord del solar, tal i com especificaven les bases del concurs i adaptant-se a la normativa per la zona d’eixample intensiu, clau 13a. A fi de garantir una distància mínima de 4.5 metres amb l’edificació antiga, l’edifici es resoldrà amb una crugia base de 6.6 metres. El programa s’organitzarà de tal manera que tots els nuclis i serveis, s’ubiquin annexes a la mitgera. Així, els patis de les edificacions veïnes, disposaran de l’amplada necessària segons normativa, i al mateix temps s’alliberarà el màxim d’espai possible en els fronts de la façana, per dotar a cadascuna de les plantes de la màxima flexibilitat distributiva. D’altra banda, les peces s’organitzaran mitjançant dos nuclis de comunicacions que permetran ubicar els espais tancats als extrems i els diàfans al centre. Aquesta solució possibilita que es resolguin els espais més socials i de relació en les posicions més centrals de l’edifici. El programa s’ordena per els usos lligats a les plantes:
Planta baixa i soterrani i vil·la Urània………Usos comuns i Casal de Gent Gran
Planta primera …………………………………….Casal de Gent Gran
Planta Segona, tercera i quarta……………..Centre cívic
Planta cinquena …………………………………..Ludoteca
Planta sisena ……………………………………..Casal de Gent Jove
Planta coberta……………………………………..Horta i espai per a instal·lacions
LA FAÇANA I ELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
La proposta emfatitza la diferència entre les diverses naturaleses de les façanes de l’edifici. Als carrers Saragossa i Via Augusta, les façanes segueixen les pautes de buit i ple i les composicions de geometries ordenades que són pròpies de l’estructura urbana on s’insereixen. En canvi, la façana del passatge es basa en la idea de reinterpretar el paisatge de mitgeres i façanes interiors d’illa de Barcelona. La nova façana per La Plaça Urània, és una suma de patrons de gelosies, lamel·les ceràmiques, galeries, terrasses, i vegetació,… que aconsegueix alhora una imatge general unitària però que també garanteix la creació d’un paisatge més domèstic i propi d’un interior d’illa, objectiu principal de la present proposta. Per la materialització d’aquestes façanes, s’opta per emprar sistemes industrialitzats com els que ja realitza la casa Flex-brick, que permeten alternar diferents tipus de gelosies amb trams de façana ceràmics opacs. Un punt de trobada entre un material i una imatge tradicional, i una proposta que aposta per l’I+D. L’estructura de l’edifici, basada en una crugia estreta de 6.6 metres que uneix la mitgera amb la façana, permet que l’estructura es realitzi d’una manera senzilla, amb dues línies de pilars a façana i mitgera, garantint la possibilitat de construir amb sistemes industrialitzats (per exemple, pilars i jàsseres metàl·lics i lloses alveolars), executant l’obra d’una manera ràpida i generant el mínim de residus possibles al llarg de la construcció de l’equipament.
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I EL CICLE DE VIDA DELS MATERIALS La façana principal, composada per gelosies i lamel·les ceràmiques, permet esmorteir l’acció de la radiació solar. Degut a que aquesta façana té una orientació sud/ sud-est s’ha considerat adient combinar aquest solució amb la incorporació de plantes enfiladisses de fulla caduca, que tamisaran encara més la radiació solar a l’estiu i garantiran l’entrada de llum a l’hivern. Es proposa que aquesta gelosia vegetal, s’estengui per unes catenàries que cobriran tot el solar, a través d’una estructura de muntants situats a la mitgera sud, donant a tota la plaça, l’aspecte d’una gran pèrgolai resolent la mitgera del límit sud de la parcel·la. Aquest sistema de verd es completa amb els horts previstos a coberta. Tota aquesta implantació es regarà mitjançant un aljub situat a coberta que al mateix temps serveix per augmentar l’aïllament de coberta.
La configuració de l’edifici mitjançant la disposició de patis interiors de relació, permetrà generar ventilacions creuades, i minorarà el consum derivat de la climatització dels espais.
Com a mesures actives es proposa utilitzar energia geotèrmica, per a la climatització de l’edifici i l’escalfament de la ACS. L’ús d’aquesta energia es sumarà a altres aspectes actius per a gestionar la climatització dels espais; en funció de quin sigui el seu ús, el tipus de gent que la utilitzi (gent gran o gent jove), controlant la temperatura mínima de l’edifici per tal de generar les mínimes “puntes” de consum.
Pel que respecte al cicle de vida dels materials,la proposta utilitza materials industrialitzats i de fàcil reciclatge, com són els perfils metàl·lics de l’estructura o les malles ceràmiques de façana.

Col·laboradors: zzz Studio arquitectes, Vanesa Solano arquitecta tècnica, i Cíclica (intervenció urbana sostenible).


0 comentarios :

Publicar un comentario