Puig . Vancells

Les Portes de Collserola . Diagonal . Barcelonaautores: Carles Puig Arquitecte i Associats SLP + Xavier Vancells Arquitectura . + Les Portes de Collserola

Les actuacions que es proposen tenen com a objecte prioritari recuperar, millorar i adeqüar tant el vessant de Collserola com l’espai urbà de frontera.Diferenciem 3 àrees d’acció:
A. Parc natural
La proposta preserva les característiques naturals i paisatgístiques per
garantir el grau de biodiversitat del Parc de Collserola.
Les úniques intervencions que es plantegen són puntuals i actuen sobre
elements ja edificats.
Són elements de forta presència per la seva posició i que esdevenen punts
de descans i d’estada, alhora que són excel.lents miradors de la ciutat.
Les actuacions aconseguiran integrar aquestes fites dins dels camins i
itineraris de connexió del Parc.
B. Parc Urbà
Considerem els espais verds urbans de l’àmbit del projecte com integrants
d’un sistema d’espais lliures més ampli junt amb els espais del parc natural.
Aquest gran buit urbà s’extén fins als jardins del Palau Reial de Pedralbes,
els entorns del Camp Nou, la zona esportiva universitària i els
espais lliures de can Boixeres, i genera una nova escala d’activitats
quotidianes que limita amb el parc natural.
C. Àmbits d’enllaç Medi Urbà / Medi Natural
La nostra estratègia operativa es localitza en els àmbits d’enllaç, que
són els espais que recullen i resolen el ventall de pressions a la que
està sotmés el Parc Natural.
Detectem que l’espai de frontera entre el medi urbà i el medi natural és
un espai de fricció amb una notable manca de qualitat de l’espai urbà
allà on acaba l’edificació.
Inclús existeixen punts d’ignició de incendis forestals, ocupació indeguda
d’espais o fins i tots espais d’abocaments.
La proposta de millora de qüalitat es determina, defineix i formalitza en
dos àmbits d’enllaç:
Itinerari perimetral
Proposem un itinerari frontera que resol la trobada entre la ciutat i el parc,
possibilitant recorreguts de passeig o de bicicleta, sense endinsar-se en el
parc natural.
L’itinerari esdevé un espai que formalitza i soluciona espais en “cul de sac”
en un espai de macla entre el parc i el teixit urbà, continu longitudinalment
i variable en el sentit transversal, que es va adaptant a les particularitats al
llarg de cada tram.
La Plaça de les Aigües
Aquest espai esmorteïdor entre el medi urbà i el medi natural, és una dotació
d’espai públic al voltant de les edificacions i sobre els dipòsits d’Aigues
de Barcelona amb objecte de transformar els espais degradats en espais de
qüalitat pel lleure i l’oci del ciutadà.
La Plaça és un nou centre capaç de crear noves sinergies entre els ciutadans,
el medi natural i el medi urbà.0 comentarios :

Publicar un comentario